Apartamenty Międzyzdroje Promenada Gwiazd 28


REGULAMIN

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część umowy na pobyt turystyczny zawartej pomiędzy Klientem a Promenadagwiazd28.com.
2. Promenadagwiazd28.com oświadcza, że na podstawie umowy z właścicielem lokalu mieszkalnego zwanego dalej Apartamentem, jest uprawniony w ramach organizacji całorocznego wynajmu Apartamentu, do świadczenia usług czasowego udostępniania Apartamentu Klientom na krótkotrwałe pobyty turystyczne.

§ 2 REZERWACJA
1. Dokonując rezerwacji Klient uzgadnia drogą elektroniczną, e-mail bądź telefoniczną termin pobytu, cenę wynajmu oraz wysokość zadatku.
2. Dokonanie rezerwacji stanowi akceptację powyższego Regulaminu i jest potwierdzeniem zawarcia umowy przez Klienta.
3. Wraz z dokonaniem rezerwacji Klient zobowiązany jest do wpłaty zadatku (min. 30% ceny, ale nie mniej niż 300 PLN) w terminie 48h na rachunek bankowy promenadagwiazd28.com. W przypadku braku wpływu zadatku rezerwacja ulega anulowaniu. Pozostałą do rozliczenia należność za pobyt Klient wpłaci najdalej na 7 dni przed przyjazdem przelewem bankowym promenadagwiazd28.com. Promenadagwiazd28.com. nie przyjmuje płatności kartami płatniczymi i kredytowymi, ani gotówką.
4.  Płatność na konto bankowe może zostać dokonana w obcej walucie, natomiast wyłącznie cena pobytu podana w złotówkach jest gwarantowana. Ewentualne koszty wymiany waluty, koszty transferu lub koszty różnic kursowych pokrywa Klient.
5. W przypadku chęci otrzymania faktury VAT za pobyt, dane do faktury należy podać niezwłocznie po dokonaniu rezerwacji na adres mailowy: kontakt@promenadagwiazd28.com. Klient wyraża zgodę na otrzymanie faktury za pobyt drogą mailową. Faktura w wersji elektronicznej zostanie przesłana w ciągu 7 dni od zakończenia pobytu. Dane osoby lub firmy wpłacającej zadatek przelewem będą tożsame z danymi nabywcy widniejącymi na fakturze.
6. Rezygnacja z pobytu wymaga pisemnego oświadczenia lub elektronicznie drogą e-mail na adres kontakt@promenadagwiazd28.com
7. Wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi w przypadku anulacji rezerwacji przez Klienta, bez względu na czas pozostały do dnia przyjazdu - rezerwacje indywidualne. W przypadku rezerwacji przez portal booking.com zwrotu dokonujemy na 31 dni przed dniem rozpoczęcia pobytu w wybranym Apartamencie.
8. Przy anulacji rezerwacji w terminie do 30 dni przed planowanym przyjazdem lub w przypadku braku przyjazdu, Klient zobowiązany jest do uregulowania kwoty pobytu w wysokości szacowanych strat poniesionych przez promenadagwiazd28.com i właściciela Apartamentu z tytułu rezygnacji z pobytu. Informacyjnie podajemy, że wartości historyczne poniesionych kosztów przez promenadagwiazd28.com wynoszą 80% ceny pobytu. Koszty rezygnacji są kalkulowane indywidualnie dla każdego Klienta, znane będą nie wcześniej niż w dniu rozpoczęcia lub zakończenia pobytu, którego dotyczy rezerwacja.
9. Istnieje możliwość przeprowadzenia anulacji rezerwacji bez ponoszenia przez Klienta obciążeń, tylko w sytuacji, gdy wskaże on nowego Klienta na ten sam Apartament i w tym samym terminie. W takim przypadku Klient otrzyma zwrot wpłaconej kwoty.
10. Dokonując rezerwacji, Klient wyraża zgodę na otrzymywanie ofert promocyjnych drogą elektroniczną na podany przy rezerwacji adres mailowy.

§ 3 CENA


1. Podana w opisie Apartamentu cena obejmuje:

 • pobyt w apartamencie maksymalnej ustalonej dla niego ilości osób za 1 dobę,
 • koszt zużytych przez Klienta mediów (energia, woda, gaz, ogrzewanie),
 • komplet bielizny pościelowej,

2. Podana w opisie Apartamentu cena nie obejmuje opłaty uzdrowiskowej (płatna w dniu przyjazdu), opłaty dodatkowej za sprzątanie końcowe oraz w przypadku pokoi hotelowych nie obejmuje usług dodatkowych (spa, basen, rekreacja itp) oraz serwisu hotelowego. Nie oferujemy wyżywienia na miejscu w obiekcie.
3. Cennik zawiera poglądowe ceny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66, par. 1 Kodeksu Cywilnego.
4. Cennik usług dodatkowych wykonywanych na życzenie klienta (usługi dodatkowe realizowane są w miarę możliwości, po uprzednim uzgodnieniu):

 • sprzątanie apartamentu z wymianą bielizny pościelowej i ręczników - 120,00 PLN
 • sprzątanie apartamentu – 80,00 PLN
 • wymiana bielizny pościelowej i ręczników – 50,00 PLN
 • dodatkowy ręcznik – 5,00 PLN / szt,
 • wypożyczenie łóżeczka turystycznego dla dziecka – 30,00 PLN / pobyt,
 • wypożyczenie krzesełka do karmienia dziecka – 30,00 PLN / pobyt,
 • wypożyczenie wanienki dla dziecka – 30,00 PLN / pobyt.

O§ 4 WARUNKI POBYTU

1. Okres rozliczeniowy wynajmu apartamentu wynosi 1 dobę, która trwa od godziny 16.00 do godziny 11.00. Najpóźniej na dzień przed przyjazdem/wyjazdem do/z apartamentu, Klient zobowiązany jest do skontaktowania się z przedstawicielem visito.pl w celu ustalenia godziny przyjazdu/wyjazdu oraz przekazania kluczy do Apartamentu.
2. Odbiór kluczy do Apartamentu możliwy jest od godziny 14.00 do godziny 18.00 w dniu przyjazdu, a zwrot od godziny 9.00 do godziny 12.00 w dniu wyjazdu. Przyjazd po godzinie 18.00 będzie realizowany w miarę możliwości, po wcześniejszym uzgodnieniu oraz będzie obciążony dodatkową opłatą w wysokości 100 PLN. 
3. Po przyjeździe konieczne jest zakwaterowanie Klienta na podstawie dowodu osobistego, prawa jazdy lub paszportu. Na zabezpieczenie ewentualnych roszczeń odszkodowawczych promenadagwiazd28.com może pobrać od Klienta kaucję zwrotną. Kaucja wynosi 400 PLN, jest nieoprocentowana i podlega zwrotowi po zakończeniu pobytu, w ciągu 3 dni na konto bankowe Klienta lub gotówkowo.
4. W przypadku zastrzeżeń do stanu czystości Apartamentu bądź też stwierdzenia wad technicznych, Klient powinien o tym fakcie poinformować przedstawiciela Apartamentów Promenada Gwiazd28.com, niezwłocznie po zakwaterowaniu. Klient nie może przekazywać ani udostępniać Apartamentu osobom trzecim. Apartament nie może być zamieszkany przez większą ilość osób, aniżeli zgłoszoną w rezerwacji.
5. W przypadku przekroczenia ilości zamieszkujących osób, stwierdzenia dewastacji lub rażącego naruszania porządku w Apartamencie, Promenadagwiazd28.com ma prawo i obowiązek interweniować, aż do natychmiastowego zerwania umowy włącznie.
6. Klient ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe z jego winy lub winy osób go odwiedzających w okresie trwania umowy najmu.
7. W przypadku wystąpienia szkody, Klient powinien zawiadomić o niej promenadagwiazd28.com niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
8. Klient zobowiązuje się do eksploatacji Apartamentu zgodnie z jego przeznaczeniem, nie przestawiania mebli, zachowania należytego porządku i czystości, nie usuwania z Apartamentu jakichkolwiek elementów jego wyposażenia, jak również zobowiązuje się do nie kopiowania oddanych mu na czas pobytu kluczy do Apartamentu.
9. Klient zobowiązany jest każdorazowo do należytego zabezpieczenia Apartamentu w przypadku jego opuszczenia poprzez zamknięcie okien i drzwi wejściowych na klucz oraz staranne przechowywanie kluczy bez dostępu do nich osób trzecich.
10. Klient zobowiązuje się do bezwzględnego przestrzegania zakazu palenia tytoniu w Apartamencie. W przypadku nie zastosowania się do zakazu, klient zostanie obciążony karą w wysokości min. 200 PLN.
11. Klient zobowiązany jest do przestrzegania ciszy nocnej, zasad BHP oraz PPOŻ obiektu. W godzinach od 22:00 do 06:00  zabronione są wszelkie zachowania zakłócające wypoczynek.
12. W dniu wyjazdu Klient zobowiązany jest do przekazania kluczy od Apartamentu przedstawicielowi  promenadagwiazd28.com, co umożliwi zwrócenie Klientowi kaucji, pod warunkiem że Apartament zostanie przejęty bez zastrzeżeń.
13. W przypadku naruszenia przez Klienta zasad określonych w niniejszym paragrafie promenadagwiazd28.com ma prawo do potrącenia z kaucji należnego wynagrodzenia za pobyt osoby niezgłoszonej, jak i na pokrycie kosztów doprowadzenia Apartamentu do stanu należytego. W przypadku, gdy wartość roszczeń przekracza wysokość kaucji, Klient zobowiązany jest pokryć tę różnicę bezzwłocznie.
14. W wyjątkowych sytuacjach - awarii w Apartamencie, kradzieży, działania siły wyższej lub innego zdarzenia losowego – promenadagiwazd28.com ma prawo do udostępnienia Klientowi lokalu zamiennego ze swojej bazy, o parametrach i powierzchni zbliżonych zarezerwowanemu Apartamentowi.
15. Skrócenie pobytu - wcześniejszy wyjazd nie stanowi podstawy do zwrotu całości lub części kosztów pobytu.
16. Promenadagwiazd28.com nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Klienta.
17. Promenadagwiazd28.com nie ponosi odpowiedzialności za niedogodności związane z pracami: budowlanymi, remontowymi, modernizacyjnymi, wykończeniowymi, itp. jakie mogą mieć miejsce na terenie obiektu, jak i poza nim. Promenadagwiazd28.com nie odpowiada za hałas spowodowany np. głośną muzyką, dobiegający z sąsiednich apartamentów czy budynków (występujący również po godz. 22.00). Planując pobyt, szczególnie w okresie wakacji, należy liczyć się z w/w niedogodnościami. Zastrzegamy, że wszelkie roszczenia związane z w/w niedogodnościami będą odrzucane w całości.

18. Obiekty, w sąsiedztwie których trwają budowy hoteli i apartamentowców narażone są na niedogodności z tym związane. Dyskomfort spowodowany prowadzonymi w pobliżu robotami budowlanymi został wzięty pod uwagę przy ustalaniu ceny wynajmu poszczególnych apartamentów. Planując pobyt, należy liczyć się z w/w utrudnieniami. Zastrzegamy, że wszelkie roszczenia z tym związane będą odrzucane w całości.
19. Cena pobytu nie obejmuje ubezpieczenia. Za doznane urazy i szkody (spowodowane na zdrowiu i majątku trzeciej osoby), w czasie całego rekreacyjnego pobytu, promenadagwiazd28.com nie ponosi odpowiedzialności.
20. W przygotowanym dla Gości Apartamencie na wyposażeniu dodatkowym są:

 • podstawowe środki czystości, takie jak: papier toaletowy, ręczniki papierowe, płyn do mycia naczyń, tabletki do zmywarki, gąbka do naczyń, kostki wc, worki na śmieci, chusteczki higieniczne, pasta do butów itp.
 • podstawowe produkty kosmetyczne: zestaw: mydło, szampon, krem, patyczki do czyszczenia uszu, plastry, pasta do zębów, proszek do prania itp.
 • Zużywające się elementy dekoracyjne: świeczki, świeże kwiaty lub doniczkowe.
 • Woda niegazowana/gazowana.

Opinie naszych gości


 • Apartament na wysokim poziomie. Dbałość o detale w najdrobniejszych szczegółach (świeżę kwiaty, świeczki w całym apartamencie). Dogodna lokalizacja z widokiem na morze - niezapomniane zachody słońca. Apartament idealny dla rodziny, a także na wypad we dwoje. Właściciele bardzo mili i uprzejmi. Gorąco polecam!!!

  S. Wróbel
 • Dziękujemy za wspaniały wypoczynek, atmosferę i klimat. Czuliśmy się jak w domu.A to jest dla nas bardzo ważne. Wasza gościnność zasługuje na „szóstkę z plusem”. Do zobaczenia za rok.

  Państwo P.P.
 • Dziękujemy bardzo za to, że jako jedni z pierwszych gości mogliśmy spędzić wspaniały czas w Waszym apartamencie. Takie niesamowite widoki są tylko u WAS. Zachód słońca w blasku świeć… Zdjęcia są dobre, ale tak serio to na miejscu jest jeszcze lepiej. Wrażenia bezcenne. Super urlop. Dzięki. Pozdrawiamy i zapraszamy do Nas.

  P. Zakopane